درباره ما

گـروه بیـن‌المللـی کارخانجـات آجرنمانسـوز ماهان در زمینی به وسعت 10.000 متر مربع در سال 1380 تاسیس و در سال 1382 بـا اسـتعانت از خــداوند مـتعـال، هــمیاری پرســنل و متخــصصان فــعال و بهـره‌گیـری از معـادن انحصــاری خـود و بـا اسـتفاده از مــرغوب‌ترین مــواد اولیـه موجـود در کشــور، برای تامین نیازهـای روزافــزون صــنعـت سـاختمان بـه انـواع فــرآورده‌های نسـوز و با هــدف ایجاد درآمــدهای ارزی پایدار برای کشــور شروع به تولید محصول نمود.

ایـن مجموعه پس از دریافت نشان استاندارد ملی به مــنظـور توســعه روزافــزون صــادرات و ارزآوری و هـمچنیـن جهت کارآفــــرینـی در کشـور در راسـتای ارتقـاء و اعــتلای میهن عـزیزمان استاندارد های بین المللی : ISO9001,ISO14001,ISO45001, IMS MANAGMENT SYSTEMSاجرا و متعهد به اجرای کامل آن شد تا بتواند با افزایش پیوسته کیفیت محصولات طبق اســتانداردهای جهانی به اهداف والای خود که همان تامین نیازهای جامعه است دست یابد .

کلیه محصولات این مجموعه علاوه بر تنوع رنگ و سایز ، از ظرافت و زیبایی منحصر به فردی برخوردار است که همین امر رقابت تنگاتنگ با دیگر رقبای داخلی و خارجی را بوجود آورده است.